Monterings- og installasjonsanvisninger

1. Montering av koblingsbokser på tre og andre brennbare materialer

Iht. VdS-retningslinjen 2023 må elektriske forbindelser samt tilkoblinger av ledere på brennbart underlag kun foretas med klemmer i egnede elektroinstallasjonsbokser iht. DIN VDE 0606 og NEK EN 60670. Årsaken til dette er kapslingene som er lukket mot monteringsflaten, samt de høye sikkerhetskravene i standarden med hensyn til brannmotstand. Eksempler: komplette trehus, hus med elementer av tre, trematerialer eller andre brennbare materialer, hulvegger av brennbare materialer, men også varme- og lydisolerende materialer av plast. 

Alle produktene i els-installasjonssystemene oppfyller disse kravene.

2. Halogenfrie installasjonsmaterialer

Det finnes for øyeblikket ingen DIN VDE-forskrift som påbyr bruk av halogenfrie installasjonsmaterialer.

På grunn av den mindre giftige mengden skadestoffer i tilfelle brann, er det imidlertid noen avvik (lettelser) i DIN VDE 0100-718 ved bruk av halogenfrie ledninger til den fastsatte installasjonsmetoden. Disse avvikene er svært spesielle, og en detaljert beskrivelse blir ikke oppført her. Det kreves imidlertid hyppigere halogenfrie installasjonssystemer i statens byggforskrifter og andre bygg- og anleggsbestemmelser i den offentlige sektoren (rømningsruter, heiser). På disse områdene er det fornuftig at det brukes halogenfrie materialer av høy kvalitet. Årsaken til dette er bedre beskyttelse av personer og eiendeler ved brann, siden halogenfrie materialer utvikler lite røyk i en brann, andelen av giftige branngasser blir redusert til et minimum og det frigis ingen korrosive gasser som kan reagere til saltsyre i forbindelse med slukkemidler. Materielle skader på bygninger og inventar blir redusert.

For de nevnte områdene tilbyr Spelsberg absolutt halogenfrie els-installasjonssystemer (unntatt HW, KD).

3. Utvendig installasjon – installasjon utendørs – fuktighet og våte områder og rom

3.1 Grunnlag

Når man velger komponenter, er i prinsippet produsentens opplysninger om produktegenskapene kun en orientering for brukeren. Disse egenskapene må alltid ses i sammenheng med de ulike gyldige installasjonsforskriftene, som f.eks. bygg- og anleggsbestemmelsene iht. DIN VDE 0100-ff (se også side 437, Oversikt over installasjonsområdene). Avhengig av de lokale forholdene, kan det være nødvendig at brukeren iverksetter ytterligere beskyttelsestiltak. I det påfølgende blir de enkelte faktorene beskrevet nærmere.

3.2 Beskyttelse mot UV-stråler

UV-stråling kan forårsake kraftige strukturelle skader helt opp til ødeleggelse for ulike plasttyper. Derfor må produkter av materialet polystyren (PS) ikke brukes utendørs. For denne typen bruk har Spelsberg utviklet produktene i iQ-serien. I disse produktene brukes det et materiale som har en høy motstand mot UV-stråling. I en forvitringstest i henhold til DIN 53 387 (erstattet av NS-EN ISO 4892-2) viser dette materialet optimale resultater i en 1000-timers test. En forvitringstest iht. UL 746 C ble også bestått av dette materialet uten begrensninger.

3.3 Beskyttelse mot høye temperaturer

Elektriske installasjoner genererer effekttap i drift. Kapslingene fra Spelsberg blir i frigivelsestesten testet for det maksimale strømforbruket som skal installeres i kapslingen. Det er detaljerte tabeller om dette emnet i katalogen med hensyn til omgivelsestemperatur og type installasjon. Koblingsanlegg blir designet for omgivelsestemperaturer mellom -25 °C og +35 °C (24 timers gjennomsnitt). En kortsiktig oppvarming til +40 °C er ikke problematisk. Selv om f.eks. iQ-produktene fra Spelsberg er egnet for temperaturer fra -40 °C til +80 °C, så må produsentens spesifikasjoner og spesifikasjonene i de ulike produktsikkerhetsstandardene for de installerte enhetene, som f.eks. ledningsbeskyttelse, FI eller sikringer, kontrolleres ved konfigurering av kapslingen. Direkte sollys eller andre varmekilder kan øke innetemperaturen ytterligere på en utillatelig måte, og må derfor absolutt unngås. Det er ikke lenger garantert at elektriske driftsmidler fungerer sikkert lenger under omstendighetene. 

DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):
522.1.2 Kabel- og ledningsanlegg inkludert tilbehør må kun installeres eller beveges ved omgivelsestemperaturer som legger innenfor de grenseverdiene som er angitt i de respektive produktstandardene eller av produsenten.

3.4 Beskyttelse mot kjemiske påvirkninger

Ved installasjoner i områder med økt andel skadelige stoffer i omgivelsene, kan egnetheten begrenses tilsvarende. Du finner informasjon om dette i tabellen «Materialegenskaper». iQ-produktene er bestandige mot mineralolje samt vegetabilske og animalske fettyper. 

3.5 Beskyttelse mot kondens

Jo tettere driftsmidler, som koblingsbokser eller fordelerbokser, er koblet til, desto tidligere må man regne med at det dannes kondens. Dette er særlig tilfellet på steder der temperaturene svinger kraftig. Disse effektene blir forsterket av effekttapet som genereres i boksene. Med forskjeller i temperaturen, oppstår det også en forskjell i trykkforholdene, og det fører til at boksen suger inn luft ved temperaturvekslinger. Ved neste temperaturøkning slår fuktigheten som befinner seg i luften, ned på den kalde flaten til boksen, f.eks. på lokket, som vann. Siden denne prosessen kun er betinget reversibel, samler det seg vann i boksen. Siden denne effekten finner sted oftere, til dels til og med daglig, kan det samles en betydelig mengde vann inni boksen. Hvis denne boksen er utstyrt med en økt beskyttelsesgrad, vil den ikke lenger avgi dette vannet, slik at tettheten her har en negativ effekt. Det oppstår skader. Iht. DIN VDE 0100-520 må det iverksettes tiltak for å føre bort vannet hvis det samles vann eller det kan oppstå kondens inni kabel- og ledningssystemer. Spelsberg koblingsbokser i de ulike produktgruppene har kondensåpninger som kan brytes ut på de bakre boksflatene hhv. monteringsflatene. Disse må åpnes slik at de i installert tilstand ligger på undersiden av boksen og være 2 mm unna vegger, slik at mulig kondens kan renne ut. Dette gjelder under den betingelse at det ikke stilles noen økte krav til berøringsbeskyttelse eller beskyttelse mot fremmedlegemer (> IP 2X eller støvbeskyttelse). Hvis det samtidig kreves beskyttelse mot berøring eller fremmedlegemer for en boks, f.eks. IP 3X, anbefaler vi at det brukes els-ventilasjonsstusser. De er tilgjengelige i størrelsen M20, monteres i de tilsvarende ledningsinnføringsåpningene på undersiden og på sideflatene, og tilbyr med riktig installasjon til og med sprutbeskyttelse til IP X4. Det anbefales en anvendelse som tillater en såkalt «skorsteinseffekt».

For høyere beskyttelsesgrad er et trykkompensasjonselement (IP68) tilgjengelig.
 --> På bakgrunn av dette, er Abox XT det eneste andre produktet som helt kan eliminere dannelsen av kondens, siden denne boksen er fylt med støpeharpiks, så det ikke er luft i den.

3.6 Beskyttelse mot regn/snø (nedbør)

Beskyttelsesklassetester utført i samsvar med NEK EN 60529 fungerer som sammenligningstester og for klassifisering av egenskaper. Testene er begrenset til noen få minutter og kan ikke simulere værforhold med regn/snø eller rengjøring med vannstråle. I tillegg kan de lokale forholdene være så forskjellige at en generell forvitringstest ikke kan defineres. Av den grunn må installasjonsforskriften overholdes for den respektive installasjonssituasjonen (se også side 436, Oversikt over installasjonsområdene). 

DIN VDE 0100-520:
522.3.1 Kabel- og ledningsanleggene må velges og installeres på en slik måte at kondens eller vanninntrengning ikke forårsaker skade. DIN VDE 0100-712: Solcelleanlegg 712.522.8.3 Ytre påvirkninger som kan forventes, som vind, is, temperaturer og sollys, må tas hensyn til. 

3.7 Beskyttelse mot dødvann (frost)

Det oppstår ofte vannansamlinger på flater og i fordypninger på installasjoner som ikke er beskyttet mot nedbør. Hvis disse ansamlingene ikke kan renne av, blir det til dødvann. Ved lave temperaturer kan dette vannet fryse til is og utøve utillatelige mekaniske belastninger på boksen. Det kan føre til skader på boksene. 

DIN VDE 0100-712:
712.522.8.3 Ytre påvirkninger som kan forventes, som vind, is, temperaturer og sollys, må tas hensyn til. Derfor må det under installasjonen påses at boksene beskyttes av et tak (se 3.6).

Dette taket kan

  • allerede være tilgjengelig gjennom gitt konstruksjon,
  • opprettes av brukeren,
  • opprettes med tilbehørsprodukter fra Spelsbergs sortiment
3.8 Beskyttelse mot planter og/eller soppvekst

Plasten brukt i elektroinstallasjonen, er organiske materialer. Derfor må det imidlertid også observeres at det er fare for at den skades av planter, alger eller mugg. 

DIN VDE 0100-520: 
522.9.1 Hvis planter og/eller mugg av erfaring kan forårsake skade, eller slik skade kan forventes, må kabel- og ledningssystemene velges tilsvarende, eller det må iverksettes spesielle beskyttelsestiltak. Merknad: Det må velges en kablingsmåte som tillater en tilsvarende avstand fra slik vekst (se avsnitt 529).

Fasit:

I samsvar med de ovennevnte parametrene, er det nødvendig med en beskyttet utendørs installasjon, og det er også omfattende beskrevet i installasjonsstandardene. Kun slik kan sikker drift av beskyttelsesenhetene oppnås.

Ytterligere merknader om utendørs installasjon, UV-bestandighet:
Spesifikasjonene om beskyttelsesgraden og UV-bestandigheten regnes ofte som det eneste kravet til utendørs installasjon. Ved utendørs installasjon spiller imidlertid også faktorer som absolutt temperatur, frekvensen av temperaturendringer, luftfuktighet og spesielt kjemiske påvirkninger en vesentlig rolle. I tillegg til effekten av UV-stråling, forventes det ved utendørs installasjon hovedsakelig skade på grunn av kjemiske påvirkninger. Derfor må utendørs områder på bensinstasjoner, kjemikaliefabrikker, avfallsdeponier, kompressorer, renseanlegg osv. undersøkes spesielt kritisk på forhånd.

4. Legge ledninger i betong

Den hyppig brukte mantelledningen NYM kan legges i betong. Unntakene er bruk i støpebetong, vibrert betong og stampebetong. Sterkstrømskabelen NYY kan imidlertid iht. VDE 0276 brukes uten begrensning i betong dersom de minimum bøyningsradiusene, som er vesentlig høyere enn for NYM, overholdes.

5. Beskyttelsesklasser for elektriske driftsmidler

Denne klassifiseringen er ikke ment å uttrykke sikkerhetsnivået til driftsmiddelet. Det er kun en uttalelse om tiltakene som gjør at sikkerheten oppnås. Driftsmidler i beskyttelsesklasse I er driftsmidler der beskyttelsen mot elektrisk støt ikke utelukkende er basert på den grunnleggende isolasjonen. Ekstra beskyttelse er gitt ved at deler med jordledningen kobles til den faste installasjonen, slik at ingen spenning kan vedvare hvis den grunnleggende isolasjonen skulle svikte. Driftsmidler i beskyttelsesklasse II er driftsmidler der beskyttelsen mot elektrisk støt ikke utelukkende er basert på den grunnleggende isolasjonen, men der ekstra sikkerhetsforanstaltninger, som dobbel isolasjon eller forsterket isolasjon, er tilgjengelig. Det er ingen tilkoblingsmulighet for en jordledning. Driftsmidler i beskyttelsesklasse III er driftsmidler der beskyttelsen mot elektrisk støt er basert på beskyttet ekstra lav spenning (SELV1 = eng. Safety Extra Low Voltage) og der spenninger høyere enn beskyttet ekstra lav spenning, ikke blir generert. Alle tomme els-kapslinger av plast oppfyller beskyttelsesklasse II, kapslinger av metall eller med metallbelegg er designet for tilkobling til en jordledning og oppfyller beskyttelsesklasse I.

6. Beskyttelsesgrader iht. NEK EN 60529 (VDE 0470-1)

Den tilsvarende beskyttelsesgraden påvises i det interne testlaboratoriet. Testene utføres iht. NEK EN 60670-1, NEK EN 61439-1 og NEK EN 62208 (alt etter type). Det første tallet i IP-koden beskriver beskyttelsen til kapslingen mot berøring av farlige deler og inntrengning av faste legemer.

Forklaring av IP-beskyttelsesgraden:
Sammenligningstabell mellom IP-kode og NEMA-typer

Spelsberg-produkter med NEMA beskyttelsesklasse:

Els-produkterNema
TK PC-o4X, 12
TK PC-m4X, 12K
TG PC-o

12 (på forespørsel TG PC-o i Nema 4x, 12 utførelser)

 

 

7. Beskyttelse mot mekaniske slag, IK-kode

Iht. NEK EN 50102 (VDE 0470-100) «Beskyttende kapsling mot utvendige mekaniske slag (IK-kode)» oppgis beskyttelsesgraden realisert med en kapsling mot mekaniske slag gjennom den såkalte IK-koden. IK-kodene tilordnet de enkelte påkjenningsenergiverdiene finner du i tabellen under. Spesifikasjonene for IK-verdiene til de enkelte els-produktene finner du i tabell 1 (side 416).

IK-kodePåkjenningsenergi [J]
IK00---
IK010,15
IK020,2
IK030,35
IK040,5
IK050,7
IK061
IK072
IK085
IK0910
IK1020

8. Installasjonsmål for els-installasjonsproduktene

Åpning installasjonshøyde for viktige artikkelserier

ArtikkelserierABC
Abox / Abox-i[mm][mm][mm]
Abox / Abox-i 0254236---
Abox / Abox-i 040453934
Abox / Abox-i 060 / Abox SL 2,5²494941,5
Abox / Abox-i 100 / Abox SL606052,5
Abox / Abox-i 160 / Abox SL 10²717163,5
Abox / Abox-i 250929284,5
Abox / Abox-i 350 / Abox HA929284,5
Abox 700117,5114106,5
Abox / Abox-i 700 / 1500 / 2400146------
Rekkeklemmebokser[mm][mm][mm]
RKK-serie454540
RK 4/07535345,5
RK 4/12636355,5
RK 4/18, 4/25, 4/34817567,5
RK 4/50, 4/1001039775,5
RKA-serie / AKi-R117,511490
AK- / AKi-serie[mm][mm][mm]
AK 03857971,5
AK 05 til 1211110598,5
AK 14 til 42 Plus636355,5
AKi 14 til 70817567,5
AKL- / AKi tomme kapslinger[mm][mm][mm]
AKL 1 til 4 / AKi 1 til 4117,5114106,5
AKL 2-h til 4-h / AKi 2-h til 4-h194,5191183,5
AKZ- / AKi-Z-målerboks[mm][mm][mm]
AKZ / AKi-Z-tellerplass194,5191183,5
AKZ / AKi-Z-tilkoblingsplass117,511490
SVi tomme kapslinger[mm][mm][mm]
SVi119111,5---
SVi LQ119111,5---

 

 

9. PE/N-frakoblingsklemme

9. PE/N-frakoblingsklemme

I DIN VDE 0100-718 kreves det at fordeleren til strømforsyningen utføres slik at det enkelt er mulig å måle isolasjonsmotstanden for alle ledere til jord for hver enkelt utgående strømkrets. For strømkretser med ledertverrsnitt på under 10 mm² må denne målingen være mulig uten at nøytrallederen klemmes av, f.eks. ved å montere frakoblingsklemmer for nøytralleder. Det er tilstrekkelig med plass til montering av vanlige rekkefrakoblingsklemmer tilgjengelig med den utvidede tilkoblingsplassen.

10. Oversikt over ledningsinnføringene og tilhørende tetningsområder

Kabelskrueforbindelse IP68Dobbeltmembranstuss IP66Avtrappet nippel IP55Monteringsstuss IP54
StørrelseTetningsområde [mm]Nominelt dreiemoment [Nm]Tetningsområde
[mm]
Tetningsområde
[mm]
Tetningsområde
[mm]
M122 – 6,52---------
M164 – 102,55 – 9---6 – 10
M206 – 1247 – 125 – 168 – 13,5
M207 – 144---------
M259 – 1669 – 165 – 219 – 18,5
M3211 – 21714 – 2113 – 26,513 – 23
M4016 – 287,5---13 – 2417 – 30
M5021 – 34,58---------
M6332 – 44,59---------

11. Utvendig diameter gjennomsnittlige kabeltverrsnitt

Kabeltverrsnitt mm²NYM mm ØNYY NYCWY" mm Ø„NYCY mm Ø
1 x 489-
1 x 68,510-
1 x 109,510,5-
1 x 161112-
1 x 25-14-
1 x 32-15-
1 x 50-16,5-
1 x 70-18-
1 x 95-20-
1 x 120-21-
1 x 150-23-
1 x 185-25-
1 x 240-28-
1 x 300-30-
2 x 1,5101213
2 x 2,5111314
2 x 4121516
2 x 6141617
2 x 10171818
2 x 16202021
2 x 2524--
2 x 35 27--
3 x 1,510,512,513
3 x 2,5111314
3 x 4131616
3 x 6151717
3 x 10181918
3 x 16202121
3 x 252625-
3 x 3528--
3 x 25/16-26,527
3 x 35/35-2827
3 x 50/25-3232
3 x 70/35-32-3536
3 x 95/50-37-4140
3 x 120/70-4243
3 x 150/70-4647
3 x 185/95-5248-54
3 x 240/120-57-6260
3 x 300/15063,68--
4 x 1,51113,514
4 x 2,512,514,515
4 x 414,517,517
4 x 616,51818
4 x 1018,52020
4 x 1623,52323
4 x 2528,52828
4 x 353226-3029
4 x 50-30-3334
4 x 70-34-4037
4 x 95-38-4442
4 x 120-42-5847
4 x 150-59-7152
4 x 185--60
4 x 240--70
4 x 25/16--30
4 x 35/16--30
4 x 50/25--36,5
4 x 70/35--40
4 x 95/50--44,5
4 x 120/70--48,5
4 x 150/70--53
5 x 1,5121515
5 x 2,513,51617
5 x 415,516,518
5 x 6181920
5 x 102021-
5 x 162624-
5 x 2531,5--
7 x 1,51316-
 7 x 2,514,516,5-
19 x 1,5-22-
 24 x 1,5-25-