Oversikt over installasjonsområdene og els-installasjonssystemene anbefalt for disse

• = egnet

1) gjelder kun for serien Abox XT (støpeharpiks-teknikk)

Ytterligere instruksjoner for utendørs installasjon, UV-bestandighet:

Spesifikasjonene om beskyttelsesgraden og UV-bestandigheten regnes ofte som det eneste kravet til utendørs installasjon. Ved utendørs installasjon spiller imidlertid også faktorer som absolutt temperatur, frekvensen av temperaturendringer, luftfuktighet og spesielt kjemiske påvirkninger en vesentlig rolle. I tillegg til effekten av UV-stråling, forventes det ved utendørs installasjon hovedsakelig skade på grunn av kjemiske påvirkninger. Derfor må utendørs områder på bensinstasjoner, kjemikaliefabrikker, avfallsdeponier, kompressorer, renseanlegg osv. undersøkes spesielt kritisk på forhånd.

Beskyttelse mot direkte berøring (grunnleggende beskyttelse) under standardbetingelser iht. DIN VDE 0100-410

Viktige beskyttelseskrav:

 • Aktive deler (vekselspenninger større enn 50 V og likespenninger større enn 120 V) må være omgitt av mantler eller ha bakdeksler som min. oppfyller beskyttelsesgrad IP2X.
 • Horisontale øvre flater på deksler eller mantler som er lett tilgjengelige, må min. oppfylle beskyttelsesgrad IP4X.
 • Deksler og mantler må være sikkert festet og ha tilstrekkelig styrke og holdbarhet for å opprettholde den nødvendige beskyttelsesgraden og tilstrekkelig avstand til aktive deler under de forventede betingelsene for normaldrift mens det tas hensyn til ytre påvirkninger. Deksler må bare kunne fjernes ved hjelp av verktøy.

Alle els-produktene oppfyller disse kravene.

Rom med badekar eller dusj iht. DIN VDE 0100-701

Viktige beskyttelseskrav:
Følgende koblingsenheter, styringsenheter og installasjonsenheter er tillatt på områdene:

 • Område 0 - ingen.
 • Område 1
  -Forgreningsbokser og tilkoblingsbokser for forsyning av elektriske forbruksmidler som er tillatt i områdene 0 og 1 iht. 701.55;
  -Installasjonsenheter, inkludert stikkontakter, fra strømkretser som er beskyttet med ekstra lav spenning ved hjelp av SELV1¹ eller PELV2² med en nom. spenning som ikke overskrider AC 25 V eller DC 60 V. Strømkilden må være installert utenfor områdene 0 og 1.
 • Område 2
  -Installasjonsenheter, unntatt stikkontakter;
  -Installasjonsenheter, inkludert stikkontakter, fra strømkretser som er beskyttet med ekstra lav spenning ved hjelp av SELV1¹ eller PELV2². Strømkilden må være installert utenfor områdene 0 og 1;
  -Stikkontaktenheter for barbermaskiner iht. NEK EN 61558-2-5 (VDE 0570-2-5);
  -Installasjonsenheter, inkl. stikkontakter for driftsmidler i signal- og kommunikasjonsteknikken, forutsatt at slike driftsmidler er beskyttet med ekstra lav spenning ved hjelp av SELV1¹ eller PELV2².

Elektriske driftsmidler må minst ha følgende beskyttelsesgrad:

 • i område 0: IPX7
 • i område 1: IPX4;
 • i område 2: IPX4.

Disse kravene gjelder ikke for stikkontaktenheter for barbermaskiner iht. NEK EN 61558-2-5 (VDE 0570-2-5) som er installert i område 2 og der det er usannsynlig at de blir direkte sprutet på under dusjing. Elektriske driftsmidler som er utsatt for vannstråler, f.eks. til rengjøringsformål i offentlige svømmehaller, må minst ha beskyttelsesgrad IPX5 i områdene 1 og 2.

Spesielt godt egnet: Abox-i, AK-, AKi- og GTi-kapslingssystem.

¹) SELV = Safety Extra Low Voltage (engl. for beskyttet ekstra lav spenning)

²) PELV = Protective Extra Low Voltage (engl. for beskyttende ekstra lav spenning)

Basseng i svømmehaller og andre basseng iht. DIN VDE 0100-702

Viktige beskyttelseskrav:

 • Ved bruk av SELV1¹ må beskyttelsen mot direkte berøring, uansett høyden på den nom. spenningen, garanteres med:
  -Deksler eller mantler med min. beskyttelsesgrad IP2X eller IPXXB (beskyttet mot tilgang med fingeren) eller
  -en isolasjon som kan motstå en testspenning på AC 500 V i minst ett minutt.
 • Forgrenings-/koblingsbokser må ikke installeres i område 0. I område 1 er det kun tillatt med forgrenings-/koblingsbokser for strømkretser med beskyttelse med ekstra lav spenning ved hjelp av SELV1¹.
 • Elektriske driftsmidler må minst ha følgende beskyttelsesgrad:
OmrådeUtendørs, for rengjøringsarbeid med vannstråleUtendørs, uten vannstråleInnendørs, for rengjøringsarbeid med vannstråleInnendørs, uten vannstråle
0IPX5/IPX8IPX8IPX5/IPX8IPX8
1IPX5IPX4IPX5IPX4
2IPX5IPX4IPX5IPX2


Spesielt godt egnet: 
Abox-i, STV-serien samt AK-, AKi-, GTi-, TK-PC og TG-PC kapslingssystem.

Landbruk og hagebruk iht. DIN VDE 0100-705

Viktige beskyttelseskrav:

I strømkretser, uansett hvilken type jordforbindelsessystem, må følgende frakoblingsinnretninger leveres:

 • I endekretser med stikkontakter en lekkstrømbeskyttelse (RCD³) med en nominell reststrøm = 30 mA
 • I alle andre strømkretser, unntatt strømkretser som forsyner fordelere, lekkstrømbeskyttelse (RCD³) med en nominell reststrøm = 300 mA.

For brannvern må lekkstrømbeskyttelsen (RCD³) installeres med en nom. reststrøm = 300 mA. Lekkstrømbeskyttelsen (RCD³) må koble fra alle aktive ledere. I tilfeller der det kreves en forbedret opprettholdelse av forsyningen, må denne lekkstrømbeskyttelsen (RCD³) tilsvare konstruksjonstype S eller koble fra tidsforsinket.

På steder der det er brannfare, må ledere for strømkretser med ekstra lav spenning enten være utstyrt med deksler eller mantler i beskyttelsesgrad IPXXD eller IP4X eller være utstyrt med en mantel av isolasjonsstoff i tillegg til isolasjonen for grunnleggende beskyttelse.

Spesielt godt egnet: STV, Abox, Abox-i, AK-, AKi-, GTi-, TK-PC og TG-PC kapslingssystem.

³) RCD = Residual Current Device (engl. reststrømsenhet)

Fuktige og våte områder og rom og anlegg utendørs iht. DIN VDE 0100-737

Viktige beskyttelseskrav:

 • I fuktige og våte områder og rom må elektriske driftsmidler minst være dryppbeskyttet (beskyttelsesgrad IPX1).
 • På områder og i rom der det omgås vannstråler og elektriske driftsmidler vanligvis ikke blir direkte sprayet for rengjøring, må driftsmidlene minst være sprutbeskyttet (beskyttelsesgrad IPX4). På områder og i rom der det omgås vannstråler, må driftsmidler som utsettes umiddelbart for vannstråler, ha en grad av beskyttelse som tilsvarer vannstrålebeskyttelse eller passende ekstra beskyttelse som ikke påvirker riktig drift av utstyret som skal beskyttes. 
  Merknad: Beskyttelsesomfanget med beskyttelsesgrad IPX5 tillater ikke rengjøring av utstyret med trykkvann, f.eks. spyling med vannslange eller høytrykksspyler.
 • Metalldeler som er utsatt for etsende damp eller dunst, må være beskyttet mot korrosjon, f.eks. med beskyttelsesmaling eller bruk av korrosjonsfaste materialer. 

Anlegg utendørs

Viktige beskyttelseskrav:

 • I beskyttede anlegg utendørs må driftsmidler minst være dryppbeskyttet (beskyttelsesgrad IPX1).
 • I ubeskyttede anlegg utendørs må driftsmidlene minst være sprutbeskyttet (beskyttelsesgrad IPX3).
 • Kravene til beskyttelse gjennom automatisk utkobling av strømforsyningen for stikkontakter utendørs og uttak som av og til forventes å forsyne bærbart utstyr utendørs, er inkludert i DIN VDE 0100-470 (VDE 0100 del 470): 1996-02, avsnitt 471.2.3.

Spesielt godt egnet: Abox-i, AK-, AKi, GTi, STV/STG, TG-PC og TK-PC I ubeskyttet område utendørs: Abox XT

Instruksjoner for utendørs installasjon 

Dessuten er det absolutt nødvendig med ventilasjon og/eller drenering!

Elektriske anlegg på bobil-/campingplasser og lignende områder iht. DIN VDE 0100-708

Viktige beskyttelseskrav:

 • Bruk av driftsmidler i beskyttelsesklasse 0 er utelukket.
 • Driftsmidler på en campingplass må velges med en minimum beskyttelsesgrad på IPX4 for å beskytte det mot vannsprut. 
  Merknad: Hvis de elektriske driftsmidlene blir sprutet med vann under vasking med høytrykksspylere osv., er det nødvendig å vurdere en grad av beskyttelse på minst IPX5 for utstyret selv eller med en ekstra kapsling.
 • Driftsmidler som installeres på en camping-/teltplass, må velges eller utstyres med en beskyttelsesgrad på minst IP4X for å sikre beskyttelse mot inntrengning av svært små gjenstander.
 • Driftsmidler som installeres på campingplasser, må være beskyttet mot mekaniske slag.

Beskyttelsen oppnås med en eller flere av følgende tiltak:

 • posisjonen eller plasseringen til driftsmidlene må velges slik at skader fra alle rimelige, forutsigbare belastningerunngås
 • utstyrt med lokal eller generelt mekanisk beskyttelse
 • elektriske driftsmidler må installeres i overensstemmelse med en minimum beskyttelse mot ytre mekaniske slag IK07.

Spesielt godt egnet: Rød serie, Abox, Abox-i, S-Box, RK, RKA, AK, AKi, GTi og STV-serien.

Elektriske anlegg for bobiler og campingvogner iht. DIN VDE 0100-721

Viktige beskyttelseskrav:

 • Den nominelle vekselspenningen til campingvognens anlegg må ikke overskrides for énfasevekselstrøm 230 V eller for trefasevekselstrøm 400 V. Den nominelle likespenningsforsyningen til campingvognens anlegg må ikke overskride 48 V.
 • Når tilbehør er plassert i fuktmottakelig posisjon, må tilbehøret bygges eller pakkes inn slik at beskyttelsen ikke blir mindre enn IP44.

Elektriske anlegg for vannsportsfartøy eller husbåter, marinaer og lignende områder iht. DIN VDE 0100-709

Viktige beskyttelseskrav:

 • I marinaer må driftsmidler installert på eller over ei brygge, et landingssted, ei kai eller en pontong velges i henhold til de ytre påvirkninger som kan oppstå som følger:
  - sprutvann (AD4): IPX4 
  - vannstråle (AD5): IPX5
  - bølger (AD6): IPX6 
 • Driftsmidler installert på eller over ei brygge, et landingssted, ei kai eller en pontong må velges med en beskyttelse på minst IP4X for å forhindre inntrengning av svært små fremmedlegemer (AE3).
 • Driftsmidler installert på eller over ei brygge, et landingssted, ei kai eller en pontong må være egnet for forekomst av korrosive atmosfærer eller forurensede stoffer (AF21). Hvis det kan oppstå hydrokarboner, må det brukes AF3.
 • Driftsmidler installert på eller over ei brygge, et landingssted, ei kai eller en pontong må være beskyttet mot mekaniske slag (middels mekaniske slag AG2). Beskyttelsen må oppnås med ett eller flere av følgende krav:
  - Posisjonen eller plasseringen til driftsmidlene må velges slik at skader fra alle rimelige, forutsigbare belastninger unngås
  - Utstyrt med lokal eller generelt mekanisk beskyttelse
  - Driftsmidler installert i overensstemmelse med minimum beskyttelse mot ytre mekaniske slag IK07.

Spesielt godt egnet etter innmatingspunktet: Abox, Abox-i, Abox GT, AK, AKi, GTi, TK-PC, TG-PC, STV og STG-serien.

Midlertidig installerte elektriske anlegg, f.eks. på tivoli, fornøyelsesparker og sirkus iht. DIN VDE 0100-740

Viktige beskyttelseskrav:

 • Den nominelle forsyningsspenningen må ikke overskride AC 230/400 V eller DC 440 V.
 • Uavhengig av antall strømforsyningskilder, må de ytre og nøytrale lederne til de forskjellige strømkildene bak innmatingspunktet ikke være sammenkoblet. Anvisningene for VNB2 må følges. Alle endestrømkretser for belysning, stikkontakter opptil 32 A nominell strøm og bærbare driftsmidler koblet til via fleksible kabler eller ledninger med en strømstyrke på opptil 32 A, må i tillegg beskyttes med lekkstrømbeskyttelse (RCD3) med en nominell reststrøm = 30 mA.
 • Alle frakoblede elektriske anlegg og alle fordelingsstrømkretser som forsyner anlegget utendørs, må være utstyrt med en egen, lett tilgjengelig og riktig identifiserbar innretning for frakobling.
 • Koblingsenheter og styringsenheter må kun installeres i bokser som utelukkende kan åpnes med nøkkel eller verktøy. Unntaket her er deler som er ment å skulle betjenes av elektroniske legfolk.
 • Elektriske driftsmidler må minst ha beskyttelsesgrad IP44.
 • Alle elektriske anlegg må ha en egen innretning for frakobling, kobling og til beskyttelse ved overstrøm som er lett tilgjengelig.
 • Kapslinger med likeretterne og transformatorene må ventileres tilsvarende, og åpningene må ikke være tildekket under drift.

Spesielt godt egnet: Rød serie, Abox, Abox-i, RK, RKA, AK, AKi, GTi og STV-serien.

Elektriske anlegg i møbler og lignende innretningsgjenstander iht. DIN VDE 0100-724

Viktige beskyttelseskrav:

 • Ledninger må enten legges fast, eller føres gjennom egnede hulrom. Ved fast kabling må ledningene avlastes mot strekk på innføringsstedet i innretningsobjektet. Ved kabling i hulrom inni innretningsobjektet må ledningene avlastes mot strekk og fremskyving på innføringsstedet og på driftsmiddelet.
 • Koblings- og apparatbokser, installasjonsminifordelere og lignende for innfelt installasjon må tilsvare og være merket for testanordningene for hulveggbokser i henhold til DIN 57606 / VDE 0606.
 • Elektriske installasjonsenheter for montering i underpuss må ikke festes med klør i hulveggbokser.
 • Hulveggbokser og hulveggfordelere må monteres slik at de er beskyttet mot mekaniske slag.
 • Merknad: Det kan f.eks. skje ved installasjon i utilgjengelige hulrom, i nisjer eller med ekstra mekanisk beskyttelse.

Spesielt godt egnet: utvalget av bokser for hulvegger

Solcelleanlegg iht. DIN VDE 0100-712

Periferien av solcelleanlegg blir hovedsakelig montert utendørs. Derfor har de følgende viktige beskyttelseskrav:

 • Ytre påvirkninger som kan forventes, som vind, is, temperaturer og sollys, må tas hensyn til.
 • I solcelleanlegg må det garanteres at varmen som oppstår ved direkte sollys, blir avledet.
 • Alle tilkoblingsbokser (PV-generator-tilkoblingsbokser og PV-delgenerator-tilkoblingsbokser) må utstyres med en advarsel om at aktive deler i tilkoblingsboksen kan stå under spenning etter frakoblingen fra PV-vekselsretteren.
 • Kravene til utkobling av PV-anlegget for vedlikeholdsarbeid er oppført i VDE 0100-712, avsnitt 53.

Spesielt godt egnet: RK-PV, AK, AKi, GTi,TK-PC og TG-PC